• 1
  • 2
  • 3
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
(2009. március 4-én módosított, a módosításokkal egybeszerkesztett)

 

Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület alapszabályát az alakuló közgyûlés a következõ tartalommal állapítja meg:

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

 

Az egyesület neve: Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület
Székhely: 3980. Sátoraljaújhely Dózsa György u. 11.
Mûködése kiterjed Abaúj, Zemplén és a Bodrogköz térségére.
Kiadásait tagdíjból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, pályázatokból, valamint bevételeibõl fedezi.

 


2.

 

Az egyesület célja:
Szellemi mûhely létrehozása, amely lehetõvé teszi a korszerû és legszélesebb értelembe vett természet és környezetvédelem kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. A cél érdekében felvállalja alkalmi kiadványok kiadását, elõadások tartását, képzést és továbbképzést, vitafórumok és konferenciák szervezését.
A célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.
 

 

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZÛNÉSE

3.

 

Az egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történõ közremûködésre és a tagdíj megfizetésére.

 


4.

 

Az egyesületi tagság megszûnik a tag halálával, kilépéssel vagy kizárással.

 


5.

 

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselõjével.

 


6.

 

6.1. Azt a tagot, aki az éves tagdíjhátralékát írásbeli felszólítás ellenére, a kézhezvételtõl számított 15 napon belül sem rendezi, azt az Elnökség törölheti a tagok sorából. A törlésrõl hozott határozatot három napon belül meg kell küldeni a törölt tagnak. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyûlésnél.
6.2. Azt a tagot, aki megsérti az Egyesület alapszabályát, vagy tevékenysége ellentétes az Egyesület célkitûzéseivel, illetve ha bûncselekményt követ el az Elnökség törölheti a tagok sorából. A törlésrõl hozott határozatot három napon belül meg kell küldeni a törölt tagnak. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyûlésnél.
6.3. Újrafelvételi kérelmekben törlési és kizárási elõzmény esetén az Elnökség dönt.
6.4. A tagsági viszony megszûnik az egyesület feloszlatásával, illetõleg jogutód nélküli megszûnésével.

 


A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

 

 


7.

 

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet az Egyesület mûködését érintõ minden kérdésrõl rendelkezni jogosult közgyûlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselõül bármelyik tag megválasztható.

 


8.

 

Az Egyesület tagja köteles a közgyûlési határozattal meghatározott mértékû tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közremûködni az egyesületi célok megvalósítása, és a közgyûlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI
KÖZGYÛLÉS ÉS TISZTSÉGVISELÕK

9.

 

Az Egyesület legfõbb szerve a közgyûlés. A közgyûlés a tagok felének jelenléte esetén határozatképes. A közgyûlést az Elnökség hívja össze. A közgyûlésre minden tagot – a napirend közlésével – kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyûlés napja között legalább 8 nap idõköznek kell lenni. Évente egyszer rendes közgyûlést kell tartani. Rendkívüli közgyûlést kell tartani, ha a tagok egyharmada az Elnökségnél írásban kéri vagy a tisztségviselõk bármelyike azt szükségesnek tartja.

A közgyûlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyûlés határozatát egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyûlés a tisztségviselõket titkos szavazással választja meg.

Kizárólag a közgyûlés hatáskörébe tartozik; a tisztségviselõk megválasztása, az alapszabály módosítása, az Egyesület feloszlásának kimondása, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása – ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést – és ezzel egyidejûleg közhasznúsági jelentést készít az 1997. évi CLVI. törvény 19.§. alapján.
Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata – minõsített többség – szükséges.
Ha taggyûlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyûlés az eredeti napirendben szereplõ ügyekben a jelenlevõk számától függetlenül határozatképes.
A megismételt közgyûlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyûlés idõpontját követõen 15 napon belüli idõpontra kell összehívni, amely idõpont az eredeti közgyûlés meghívójában is megjelölhetõ.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685.§.b. pont szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa
a) a kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármely más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minõsül elõnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.

 


AZ ELNÖKSÉG

10.

 

A közgyûlés öt fõbõl álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai között vagy az ugyancsak közgyûlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár.
A közgyûlés az elnökség tagjait, az elnököt, az elnökhelyettest és titkárt 5 évre választja.

A két közgyûlés közötti idõben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyûlés hatáskörébe. Döntéseirõl, intézkedéseirõl a következõ közgyûlésen köteles beszámolni.

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelõ kötelezettségek (szerzõdések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és illetõ jogok vállalásáról – beszámolási kötelezettség mellett – dönteni.

Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest – de évente legalább négyszer – tart ülést, amelyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap idõköznek kell lennie.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetõség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minõsített szótöbbséget ír elõ.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 685.§. b) pont szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján,
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minõsül elõnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatás.
Az elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezeti, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, idõpontja, és hatálya, a döntést támogatók és ellenzõk számaránya, továbbá a döntésben résztvevõk személye.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerûen alkalmazni kell.

 


11.

 

A közgyûlés és az Elnökség is minden lényeges döntését jegyzõkönyvbe rögzíti. A jegyzõkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévõ minden tagja, közgyûlés esetén a levezetõ elnök és a közgyûlés által erre kijelölt két hitelesítõ tag.
A közgyûlés levezetõ elnöke a közgyûlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bevezetni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzõkönyvet hitelesítõ egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követõen válik érvényessé.

Az elnök köteles a közgyûlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, a nyilvántartásból megállapítható legyen a döntés tartalma, idõpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzõk számaránya és a személyek neve is.
Az elnök köteles a közgyûlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt – beleértve a hatóságokat is – érinthet; a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként az érintettnek is megküldeni.
Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthetõ kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 30 napon belül közleményként valamely helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni.

 


12.

 

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.

 


13.

 

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendõk ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

 


14.

 

Az egyesület éves bevétele nem éri el az 5.000.000.-Ft (ötmillió) forintot, ezért felügyelõ bizottságot nem hoz létre.

 


A VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕK

15.

 

A vezetõ tisztségviselõk az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni.
A vezetõ tisztségviselõ tisztségérõl bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület mûködõképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétõl számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfõbb szerv az új vezetõ tisztségviselõ megválasztásáról már ezt megelõzõen gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezetõ tisztségviselõ a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

A vezetõ tisztségviselõ jogviszonyára, ha a tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk. 474-483.§. – megbízási szerzõdésre vonatkozó szabályai megfelelõen irányadóak.
Megszûnik a vezetõ tisztségviselõi megbízás;
- a megbízás idõtartamának lejártával,
- visszahívással,
- a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.

 


A VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕK KIJELÖLÉSE

16.

 

Az alapítók az Egyesület alapításakor a vezetõ tisztségviselõket alapszabályban jelölik ki.

Az Egyesület elsõ vezetõ tisztségviselõi:
Hegyessy Gábor
Sátoraljaújhely Dózsa Gy. u. 8.II/9. sz. lakos az Egyesület elnöke

Varga Sándorné
Bodroghalom Kossuth u. 1/a. sz. lakos az Egyesület elnökhelyettese

Géczi István
Sátoraljaújhely Esze T. u 73. sz. lakos az Egyesület titkára

Szegediné Gonda Zsófia
Sátoraljaújhely Balassi B. u. 63. sz. lakos az Egyesület elnöksége tagja

Bereczki Béla
Telkibánya Szabadság u. 6. sz. lakos az Egyesület elnöksége tagja

Az alapítást követõen az Egyesület vezetõ tisztségviselõit, a közgyûlés választja meg.

 


ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK

17.

 

A közhasznú szervezet megszûnését követõ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezetõ tisztségviselõ, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 


AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

18.

 

Az Egyesület képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és a titkár jogosultak oly módon, hogy a képviseleti joguk önálló. Az elnök, az elnökhelyettes és a titkár önálló képviseleti joga az Egyesület számlája feletti rendelkezésre is vonatkozik.

Az Egyesület alapszabályában 3 évre jelölt elsõ képviselõk:

Elnök: Hegyessy Gábor
Elnökhelyettes: Varga Sándorné
Titkár: Géczi István
 

 

KÖZHASZNÚSÁGI NYILATKOZAT

19.

 

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységet végzi az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§. c) szerint:
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem.

 


20.

 

Az Egyesület a törvényben és a jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
- Az egyesület vállalja célja szerinti elõadások, vitafórumok és konferenciák szervezését.
- Ismeretterjesztést, alkalmi kiadványok megjelentetését és terjesztését.

Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérõl, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület által meghirdetett képzések, elõadások, vitafórumok tájékoztatói, prospektusai az Egyesület székhelyén bárki részére rendelkezésre állnak.

 


21.

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 


22.

 

Az Egyesület mûködésérõl a külön jogszabályok elõírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselõ az egyesület gazdálkodásáról a közgyûlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményérõl vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységébõl származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.

 


23.

 

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 


24.

 

Az Egyesület jelen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját a megyei sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

 


25.

 

Az Egyesület mûködésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon – közzétételi kötelezettség - , másrészt az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosításadási jog rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben megyei sajtó útján megjelentetett közleményben teszi közzé ezen adatokat.

Az évente kötelezõ közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenõrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetõségét, betekintés vagy saját költségen másolat készítés formájában.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót
b) a költségvetési támogatás felhasználását
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) a cél szerinti juttatások kimutatását
e) a központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét
f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmú beszámolót.
A közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

 


26.

 

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésrõl, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni.

Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérõvel történt megállapodás szerinti határidõben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által elõírt határidõben teljesíteni.
Az elnök köteles az iratbetekintésrõl külön nyilvántartást vezetni, melybõl megállapítható a kérelmezõ neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 


VEGYES RENDELKEZÉSEK

27.

 

Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 


28.

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesületrõl szóló 1989. évi II. törvény és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. Törvény másrészt a késõbb meghozandó közgyûlési határozatok irányadók.

Kelt, Sátoraljaújhely 2000. december 2. napján

ALAPÍTÓK

 


Bakk Imre,                 Baksy János,                         Balogh Katalin,                    Bereczky Béla,

Béres István,              Branyiczki Andrásné,         Firmánszky Gábor,                 Géczi István,

Godzsák Tibor,           Hegyessy Gábor,                Hegyessy Sándor,                  Kerényi Istvánné,

Rusznák Roland,         Sándor Zsolt,                      Serfõzõ József,                         Szegedi Zsolt,

Szegediné Gonda Zsófia,              Tanászi Árpád,                    Terjék Józsefné,

Varga Sándorné,                   Zölei Anikó

 Elsõ módosítás: 2009. március 4-ei közgyûlés.